Karta podatkowa zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wyborem tej formy opodatkowania.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej to opłacanie stałej kwoty podatku niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów. Jest to korzystne rozwiązanie dla małych firm nie zatrudniających zbyt wielu pracowników oraz działających na terenie niewielkich miejscowości, ponieważ wysokość karty podatkowej rośnie proporcjonalnie to wzrostu zatrudnienia oraz wielkości miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność.

Przywileje i ograniczenia karty podatkowej

Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

Karta podatkowa krok po kroku

Podatnicy prowadzący działalność podlegają opodatkowaniu w formie karty muszą spełniać następujące warunki:

– złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

– podatnik powinien zgłosić we wniosku prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalna do opodatkowania kartą (wykaz takich działalności zawiera tabeli umieszczona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym),

– nie może on korzystać w swojej działalności z usług osób, które nie są zatrudnione przez podatnika na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw oraz zakładów,

– nie prowadzić, obok jednego z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

– małżonek podatnika nie może prowadzić działalności o podobnym profilu,

– podatnik nie może produkować wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, które funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów,

– zgłoszona we wniosku pozarolnicza działalność gospodarcza podatnika nie powinna być prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej?

Z opodatkowania w formie karty podatkowej nie zwalnia prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania biogazu oraz energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, której moc oddawana wynosi do 5.000 kilowatów. Ponadto z karty podatkowej nie wyłącza osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy czy innych podobnych umów.