Definicja przychodu może budzić wątpliwości przedsiębiorców, jest to jednak kwestia ważna ze względu na rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przychód jako wszystkie kwoty należne po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, nawet jeśli w praktyce nie zostały jeszcze wypłacone przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT, przychodem będzie kwota należności pomniejszona o podatek VAT.

Firmy zarabiając na sprzedaży towarów i usług muszą również właściwie określić moment osiągnięcia zysku, co w praktyce może nie być takie łatwe.

Moment powstania przychodu

Powstanie przychodu następuje w momencie wydania sprzedanej rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi – w części lub całości. Nie może być to data późniejsza niż termin wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Ważne zastrzeżenie to kwestia uregulowania faktury lub rachunku przez kupującego lub zleceniodawcę. Przesuwanie terminu płatności to powszechna praktyka. Należy pamiętać, że nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma należnej zapłaty, jest zobowiązany do zaksięgowania tej należności jako przychodu z działalności gospodarczej. W przypadku otrzymania zaliczki nie wpływa ona na moment powstania przychodu; pobrane przedpłaty nie muszą być ujmowane od razu, ale dopiero w okresie sprawozdawczym, kiedy ma zostać wykonana usługa. Znowelizowane przepisy, które weszły w życie 1 styczna 2015 roku nakładają na przedsiębiorców obowiązek wprowadzania do kasy fiskalnej zaliczek, co pozwala na wybór terminu rozliczenia, po wcześniejszym poinformowaniu naczelnika Urzędu Skarbowego o wcześniejszym rozliczeniu dochodu.

Wyjątkowa sytuacja to świadczenie usług ciągłych, wówczas ich rozliczenie wygląda nieco inaczej. Dochód jest wówczas ujmowany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Inne formy firmowego przychodu

Rozszerzenie klasycznego rozumienia przychodu wynikającego z działalności gospodarczej ustawodawca zawarł w artykule 14 ustawy o PIT. Oprócz obrotu wymienione zostały jeszcze inne okoliczności powstania przychodu:

– przychody powstałe w wyniku odpłatnego zbycia części firmowego majątku – szczególnie chodzi tu o sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– odsetki powstałe w wyniku wpłaty na konto firmowe lub lokaty terminowe,

– dotacje, subwencje, dopłaty oraz inne świadczenia służące pokryciu kosztów albo będące zwrotem poniesionych wydatków,

– przychody powstałe w wyniku różnic kursowych,

– otrzymane odszkodowania związane ze składnikami firmowego majątku,

– zysk uzyskany z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych podobnych umów dotyczących składników majątku związanych z prowadzoną działalnością,

– należności umorzone lub przedawnione – na przykład z tytułu zaciągniętych kredytów.