Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dowodem określającym zobowiązania podatkowe. Zasady prowadzenia księgi regulowane są rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podpowiadamy którzy podatnicy powinni prowadzić księgi, a którzy mogą z nich zrezygnować. 

Obowiązek prowadzenia księgi warunkuje forma opodatkowania przedsiębiorcy. Osoby, które opłacają podatek w formach zryczałtowanych nie muszą prowadzić ksiąg. Z kolei przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych są do tego obowiązane.

Kto musi prowadzić księgę?

Prowadzenie księgi jest obowiązkiem wykonujących działalność gospodarczą czyli osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich. Oprócz tego księgi prowadzić muszą:

– osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,

– osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zgłosiły one zamiar prowadzenia tych ksiąg,

– duchowni zrzekający się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

– rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeśli przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł, w tym przypadku rolnicy prowadzą księgę o uproszczonej formie. Jeżeli przychód rolnika z wykonywanej działalności gospodarczej przekroczy w roku podatkowym 10 000 zł, musi on prowadzić taką księgę, jaką prowadzą inni przedsiębiorcy.

Kto nie ma obowiązku prowadzenia księgi?

Do grona osób, które nie muszą prowadzić ksiąg przychodów i rozchodów należą podatnicy, którzy:

– opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,

– wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

– wykonują zawód adwokata tylko w zespole adwokackim,

– sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

Zwolnienie z prowadzenia księgi

Na wniosek podatnika może on zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia księgi oraz od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Taka sytuacja dotyczy przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, do których należą: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia. Podatnik składa wtedy wniosek co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałoby obowiązywać zwolnienie. W sytuacji rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w trakcie roku podatkowego wniosek trzeba złożyć w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.