Istnieje kilka podmiotów, które muszą posiadać pełną księgowość. Są to: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) i cywilne oraz inne osoby prawne (oprócz Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego), osoby fizyczne oraz spółki cywile osób fizycznych i spółki partnerskie, spółdzielnie socjalne jeżeli przychody netto z transakcji za rok obrotowy przekroczy 1,2 milion euro, jednostki organizacyjne, które działają na podstawie prawa bankowego (przepisów o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych), gminy, powiaty, województwa oraz ich związki (w tym jednostki budżetowe i fundusze celowe na ww. poziomie), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby mające siedzibę za granicą spełniające warunki przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Podmioty których dotyczy prowadzenie księgi rachunkowej

 

Jeśli chodzi o zastosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dotyczą one stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynności i opieki społecznej i przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych. W celu pozyskania informacji w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek które nie są spółkami handlowymi i te które nie prowadzą działalności gospodarczej należy zajrzeć do Dziennika Ustaw i poszukać ustawy z dnia 15 listopada 2001 roku.

Uproszczenie w księgowości polega na zmniejszeniu ilości procedur oraz informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Prowadząc księgi rachunkowe należy stosować się do zasad zawartych w rozporządzeniu dotyczącym właśnie rachunkowości.

Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na daną politykę rachunkowości ma prawo skorzystać z pewnej grupy uproszczeń gdy będzie prezentować sprawozdania jeśli nie jest to przeszkodą do prezentowania danych oraz wyniku finansowego w sposób rzetelny i jasny.

Przedsiębiorstwo które przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej musi zastosować się do przepisów ustawy o rachunkowości i wykonawczych, które zostały wydane na jej podstawie.

Inna konkretyzacja dotyczy banków, instytucji finansowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Zawsze jednak może skorzystać z usług księgowych w Krakowie, gdzie sprawdzone i doświadczone biuro księgowe poprowadzi księgowość naszej firmy.