Działania firm opierają się zarówno na wytwarzaniu elementów materialnych, ale coraz większą rolę pełni również część niematerialna czyli wszelkie patenty, prawa autorskie i znaki towarowe. Ich znaczenia nie należy ignorować, bo mogą przedstawiać dużą wartość, zwłaszcza jeśli firma pracowała na swoją renomę latami. Ich przekazanie wiąże się z określonymi procedurami i nie podlega opodatkowaniu.

Znak towarowy – gwarancja rozpoznawalności firmy

Częstą praktyką jest przekazywanie znaku towarowego pomiędzy członkami rodziny – najczęściej rodzice obdarowują w ten sposób dzieci, które przejmują i dalej prowadzą działalność gospodarczą. Rodzi to wiele wątpliwości związanych z opodatkowaniem tego rodzaju darowizn, a jednocześnie utrata znaku towarowego może być niekorzystna z punktu widzenia prowadzonego biznesu. Rozpoznawalność firmy i zaufanie kontrahentów to ważne aspekty, które łatwo zaprzepaścić decydując się na budowanie firmy od podstaw, a tym samym zmieniając nazwę i znak – dlatego tak wielu młodych ludzi decyduje się kontynuować działalność rodzinną. W takim przypadku jedna ze stron wyraża chęć przekazania innemu podatnikowi prawa do znaku towarowego, po jego otrzymaniu druga strona rozpoczyna działalność gospodarczą, w której wykorzystuje nabyte prawo. To wykorzystanie ma dwojaki charakter – w działalności prowadzonej osobiście oraz poprzez udzielanie licencji osobom trzecim. Przekazanie znaku towarowego wiąże się z przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności w razie ewentualnych postępowań sądowych i roszczeń.

Podatnicy obdarowani znakiem towarowym najczęściej powołują się na artykuł 3. ustawy o spadkach i darowiznach i na tej podstawie przyjmują, że tego rodzaju darowizna jest z podatku zwolniona. We wspomnianym artykule ustawodawca jasno określa, że nabycie znaku towarowego w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych nie podlega opodatkowaniu. Oprócz znaków towarowych przepisy wymieniają również prawa do projektów wynalazczych, wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Za ostateczne potwierdzenie należy uznać również interpretację Izby Skarbowej z dnia 2 lipca 2015 roku, w której przyznaje rację takiemu rozumieniu przypisów i przywołuje wspomniany artykuł ustawy o darowiznach i spadkach.

Przekazanie znaku towarowego to jeden z etapów przekazania firmy w ręce innego podatnika. Oprócz tego najczęściej przekazywane są również materialne składniki majątku przedsiębiorstwa – także w formie darowizny, jednak tą procedurą rządzą inne prawa.